Aktualizacja 24.09.2020 przez Admin   •  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zasady bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dla wydarzeń organizowanych przez Fundację na Rzecz Ekoenergetyki „Zielony Feniks"
Wersja uwzględniająca stan prawny i zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na dzień 08.08.2020 r.

Zasady mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosownie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS.

Zmiany będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej: elektronicznie na stronie internetowej wydarzenia lub formie ogłoszeń. Fundację na Rzecz Ekoenergetyki „Zielony Feniks" zastrzega sobie możliwość zaostrzenia/poluzowania zasad bezpieczeństwa w zależności od sytuacji.


1. Wytyczne dotyczące uczestników wydarzeń
1.1. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe lub bezpośredniego kontaktu uczestnika z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni przed wydarzeniem, nie powinien on przychodzić na miejsce organizacji wydarzenia, powinien pozostać w domu i skontaktować się z najbliższą stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystać z teleporady u swojego lekarza POZ.
1.2. Ze względu na ochronę przed COVID-19 zaleca się, aby w wydarzeniach nie brały udziału osoby posiadające choroby przewlekłe.


1.3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest
a) złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
b) obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren wydarzenia;
c) obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie obiektu lub na terenie wydarzenia, a także w kolejce oczekując na wejście na teren obiektu/wydarzenia;
d) samodzielne wyposażenie się uczestnika w materiały ochrony osobistej typu maseczka, przyłbica, rękawiczki jednorazowe;
e) zajmowanie miejsc przypisanych do danej osoby; brak możliwości swobodnego wyboru miejsca przez uczestników wydarzenia;
f) zajmowanie co drugiego miejsca, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami; obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy osoby, która:
- uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;
- jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
g) zachowania dystansu m.in. 1,5 metra od innych uczestników i pracowników obsługi (z wyjątkiem osób wskazanych w pkt. f jw. i osób towarzyszących), w tym w trakcie spożywania posiłków na terenie wydarzenia;
h) zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak najszybciej wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;
i) przemieszczanie się tylko w strefie oznaczonej dla uczestników wydarzenia;
j) ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni, recepcji, punktów gastronomicznych) z zachowaniem dystansu 1,5 metra;
k) ograniczenie czasu przebywania na terenie recepcji – w miarę możliwości zalecana rejestracja i kontakt z obsługą wydarzenia w formie online;
l) zastosowanie się do środków bezpieczeństw stosowanych w obiekcie, instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków oraz w razie ewentualnej konieczności izolacji, o której mowa w pkt. 1.5 poniżej;
m) umożliwienie wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru lub kamer termowizyjnych przy wejściu na wydarzenie – jeśli zostanie wprowadzona taka procedura.


1.4. Procedura wejścia i wyjścia publiczności
a) ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 1,5 metra;
b) zastosowanie się do podziału publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych – jeżeli organizator przewidział taką procedurę;
c) preferowane używanie biletów elektronicznych w telefonach;
d) sprawne przemieszczanie się przy wejściu/wyjściu, w miarę możliwości przepuszczanie najpierw osób starszych.


1.5. Jeśli u uczestnika wystąpią wyraźne oznaki choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu – zostanie on czasowo odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu, a organizator wydarzenia powiadomi dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłosi incydent do kierownictwa obiektu w którym realizowane jest wydarzenie, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała ta osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).


2. Wytyczne dotyczące personelu i organizacji terenu wydarzenia
2.1. Pracownicy obsługi obsługujący wydarzenie
a) pracownik mający symptomy zakażenia SARS-CoV-2 nie powinien korzystać z miejsc publicznych, w tym przychodzić do pracy, a w przypadku potwierdzenia u pracownika zakażenia niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę;
b) pracownik powinien unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość;
c) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu, pracownik zobowiązany jest do umycia rąk wodą z mydłem lub do dezynfekcji rąk dostępnymi w obiekcie płynami do dezynfekcji; na recepcjach przy wejściach do obiektów dostępne są płyny do dezynfekcji;
d) pracownik zobowiązany jest nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas wykonywania obowiązków z klientami i interesariuszami; jeżeli pracownik zapomni maski – dostępne są w ww. recepcjach;
e) pracownik zobowiązany jest zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5 metra);
f) pracownik powinien regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i/lub dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
g) pracownik podczas kaszlu i kichania powinien zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
h) pracownik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; pracownik powinien dezynfekować telefon, klawiaturę i myszkę – za pomocą środków dostępnych w aneksach kuchennych – przynajmniej raz w ciągu dnia roboczego; środki do dezynfekcji, umieszczone w aneksach kuchennych, przeznaczone są do użytku przez wszystkich pracowników; zabrania się ich zabierania i zostawiania na swoich biurkach;
i) pracownik zobowiązany jest do podpisania się na swojej liście obecności zaraz po przyjściu do pracy w celu kontroli informacji, kto w danym dniu przebywał na obiekcie, na wypadek zakażeń;
j) pracownik zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lubwww.gov.pl/web/koronawirus/.

Powyższe zasady przewidziane dla pracowników obsługujących wydarzenie, obowiązują także podwykonawców obsługujących wydarzenie.


2.2. Przygotowanie obiektu do wydarzenia
a) dezynfekcja/wietrzenie powierzchni przed wejściem uczestników wydarzenia;
b) preparaty do dezynfekcji rąk umieszczone przy wejściach do obiektów, w toaletach, , w recepcji oraz w strefie gastronomicznej;
c) oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;
d) określenie maksymalnej liczby osób mogących przebywać w toalecie (maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w ogólnodostępnym pomieszczeniu toalety równa się ilości dostępnych kabin / pisuarów);
e) planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu – uwzględniając również pracowników biurowych;
f) przestrzeganie zasad w zakresie częstej wymiany powietrza w obiekcie;
g) szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych podczas wydarzeń;
h) zapewnienie bezdotykowego wejścia na teren wydarzenia;
i) wprowadzenie odpowiednich procedur dla serwisu sprzątającego zamówionego przez klienta w zakresie zwiększonej częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji:
j) wywieszenie przed wejściem na teren wydarzenia oraz w toaletach instrukcji dotyczącej: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki;
k) suszenie rąk w toaletach tylko poprzez bezdotykowe podajniki ręczników papierowych (wyłączenie suszarek);
l) wyłączenie z użytku depozytów;


3. Wytyczne dotyczące usługi cateringowej
3.1. Catering (przerwy kawowe, bankiet)
a) w przypadku konieczności dostawy sprzętu i/lub żywności odbywają się one autami poddanymi wietrzeniu i/lub dezynfekcji i/lub ozonowaniu;
b) sprzęt i zastawa są na bieżąco dezynfekowane;
c) dostępne dla gości i obsługi w strefach cateringowych środki dezynfekujące;
d) systematyczna dezynfekcja rąk;
e) dezynfekcja powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut;
f) przyprawy, cukier dostępne w opakowaniach jednorazowych;
g) obsługa nosi maski/przyłbice zakrywające usta i nos oraz rękawiczki;
h) operator cateringowy zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.


4. Wytyczne dotyczące organizacji wydarzeń

4.1. Konferencje/ kongresy/ koncerty
a) komunikacja do uczestników przed wydarzeniem i w trakcie, w zakresie nowych zasad bezpieczeństwa w związku z wymogami dotyczącymi ochrony przed SARS-CoV-2 poprzez m.in.: media społecznościowe, strony www, regulamin wydarzenia, plakaty, tablice, etc.;
b) zwiększenie do maksimum liczby spraw organizacyjnych z podnajemcami, uczestnikami, wystawcami załatwianych online, przez platformy, systemy rezerwacji;
c) zapewnienie możliwości zakupu maseczek – w wyznaczonym punkcie;
d) przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych;
e) umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych;
f) utrzymanie odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
g) obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką lub innym materiałem) przez każdą osobę przebywającą w obiekcie/na terenie wydarzenia;
h) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do maksymalnej liczby osób mogącej przebywać na wybranej przestrzeni:
1) połowa dostępnych miejsc na wydarzenia takie jak: przedstawienia, spektakle, projekcje filmów i nagrania wideo;
2) 1 osoba/2,5 m2 na wydarzenia takie jak: targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania;
3) udostępnienie widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami – na wydarzenia związane z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;

i) zapewnienie odpowiedniej dezynfekcji wniesionych do obiektu, na czas realizacji wydarzenia, własnych akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego w tym m.in.:
1) dezynfekcja mikrofonu i prezentera w przerwie między wystąpieniami;
2) dezynfekcja kabiny symultanicznej – po każdym 4godzinnym bloku;
3) dezynfekcja zestawów do tłumaczenia symultanicznego – po każdym dniu, w ciągu dnia nie wydaje się tego samego zestawu dwóm różnym osobom;
4) dezynfekcja mównicy w przerwie między wystąpieniami;

j) organizowanie szatni / punktu przechowywania bagażu - zapewnienie możliwości samodzielnego wieszania okryć wierzchnich przez uczestników wydarzenia / spotkania;
k) obowiązkowy zespół ratownictwa medycznego przeszkolonego w zakresie COVID - 19 i dysponującego pełnymi środkami ochrony osobistej na wydarzeniach/spotkaniach dla min. 50 osób;
l) przygotowanie przestrzeni w tym aranżacja zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi zachowania odległości (w tym oznaczenie kolejki do toalet odstępami 1,5m);
m) stosowanie aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, szczególnie dotyczy to zasad bezpieczeństwa uczestników/pracowników/dostawców wydarzenia/spotkania opublikowanych na stronach serwisu gov.pl; n) prowadzenie listy kontaktowej przebywających w obiekcie osób podczas jego wydarzenia (dot. również montaży i demontaży) w celu ewentualnego kontaktu w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem podczas wydarzenia;
o) powołanie koordynatora do spraw zdrowotnych lub delegowanie konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej; uruchomienie alarmowego nr telefonu organizatora, dostępnego w czasie wydarzenia, oznakowanie w widocznych miejscach o tym numerze i zasadach korzystania;
p) usytuowanie publiczności w odległości minimum 1,5 metra od sceny/artystów, w przypadku występów wokalnych – min. 6 metrów;
q) układ przestrzenny (tzw. set-up, tj. m.in. ustawienie krzeseł, stołów, sceny etc.) spotkania / wydarzenia powinien zostać zorganizowany w sposób:
1) zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami spotkania / wydarzenia min. 1,5 metra;
2) uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca przez uczestnika wydarzenia / spotkania (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby);

r) stosowanie systemu liczenia osób, co umożliwi weryfikację liczby osób przebywających na terenie targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób;
s) należy maksymalnie jak to jest tylko możliwe ograniczyć możliwość kontaktu osób wchodzących i wychodzących;
t) w trakcie montażu i demontażu zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących dla firm zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego – opracowanie instrukcji bezpieczeństwa epidemicznego dla obiektu w trakcie przygotowań i przebiegu wydarzeń; przekazanie do zaopiniowania na 14 dni przed wydarzeniem właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej (dotyczy dużych wydarzeń w obiektach zamkniętych);
u) oczekiwanie w kolejce do wejścia na teren spotkania powinno umożliwiać min. 1,5-metrową odległość między uczestnikami wydarzenia / spotkania.

4.1.1. Wymogi dotyczące stoisk/zabudowy tymczasowej
W przypadku gdy klient ma w planach zabudowę stoisk/zabudowy tymczasowej – dodatkowo obowiązują wytyczne z pkt. 4.2.
4.2. Targi B2B, B2C
4.2.1. Obowiązują wymogi organizacyjne ogólne i dodatkowo jak niżej:
a) obowiązek tworzenia stref buforowych na stoiskach tak, by zapewnić wymaganą odległość między osobami;
b) obowiązek posiadania przez wystawcę urządzeń do dezynfekcji rąk na stoisku w widocznym i dostępnym miejsc;
c) obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu każdej osoby na stoisko;
d) sprzątanie, dezynfekcja elementów nie rzadziej niż co 1 godzinę;
e) zmiana sposobu organizacji przestrzeni wystawienniczych poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów;
f) wpuszczanie na targi wyłącznie osób uprawnionych i posiadających dokumenty wstępu, tj. zgłoszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzający, pracownicy obsługi i służby serwisowe;
g) zrezygnowanie z roznoszenia ulotek i takich działań na terenie obiektów wystawienniczych, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi;
h) wprowadzenie rejestracji wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób przebywających na targach (np. poprzez wprowadzenie biletów imiennych);
i) przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych;
j) wprowadzenie codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną).Fundacja na rzecz Ekoenergetyki "Zielony Feniks" informuje, że dane i informacje podane na niniejszej stronie nie stanowią,
w rozumieniu przepisów prawa, oferty świadczenia jakichkolwiek usług i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
Wszystkie użyte na niniejszej stronie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli
i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.