Skip links


KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca gromadzenia danych osobowych

 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Fundacja na Rzecz Rozwoju  Ekoenergetyki Zielony Feniks.
 2. W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym  inspektorem ochrony danych w następujący sposób: − przesyłając e-mail na adresbiuro@preda.pl. 
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania. 
 4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od zakończenia kolejnych edycji Festiwalu Ekoenergetyki. 
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatorów Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetycznego, każdej osobie przysługują następujące prawa: 
 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych 
 2. prawo żądania ich sprostowania 
 3. prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO ) 
 4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania 
 1. Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do Organizatorów, z odpowiednim wnioskiem. W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail Fundacji, listownie na adres Fundacji lub bezpośrednio na adres e-mail inspektora ochrony danych. Organizator zrealizuje przysługujące osobie prawa, o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na Organizatorach nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający Organizatorów z  obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma  pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej  prawa. 
 2. Każdej osobie, która uzna, że Organizator, przetwarza  jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu  osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na  terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 4. Dane osobowe zebrane przez Organizatorów Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki będą  podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów  komputerowych.